Kisa kolera -a ye?

KISA KOLERA -A YE?
Se yon enfekson ke nou kapab atrape, oubyen nou kapab genyen nan trip akoz yon bakteri.

KOMAN NOU KAPAB PRAN BAKTERI SA-A?

 • Se le nou bwe dlo ak manje ki kontamine avek poupou oubyen kaka
 • Vomisnam, moun ki enfekte, apre ke mouch yo fin poze sou deche sa yo, epi yo vin poze sou – manje nou pral manje
 • Nou kapab kontamine tou, le nou manje ak men nou sal

KISA NOU KAPAB GENYEN, OUBYEN NOU KAPAB SANTI?

 • Vominsman
 • Dyare le nou poupou dlo anpil, vant fe mal
 • Dezidratasyon
 • Sa enpotan anpil

SI NOU GENYEN TOUT BAGAY SA YO, KOURI VIT NAN SANT SANTE KI PI PRE LAKAY NOU-AN

KIJAN NOU KAPAB PWOTEJE TET NOU

 • Bwe selamn dlo bouyi, oubyen dlo ki trete ak kloros
 • Kote nap fe manje-a fok li toujou pwop
 • Kite manje yo bouyi anpil
 • Lave fwi yo avek dlo trete
 • Lave men nou avek dlo, ak savon anvan nou manyen ak kwit manje yo, anvan nou maje, le nou soti nan twalet oubyen nan latrin, le nou fin retire kouchet sal saou ti bebe nou yo
 • Bwe anpil dlo, ji ak lot bwason ki prepare avek dlo trete

Sous: Prezidans nan Repiblik Dominikèn

Plis enfòmasyon: Kijan ou ka evite kolera (Hesperian) [.pdf]